نمایندگی عرضه برنج دودی

نمایندگی عرضه برنج دودی هاشمی

در قسمت شمالی کشور، شرایط اقلیمی به گونه ای فراهم شده است تا برخی از کشاورزان کار اساسی خود را کاشت انواع برنج قرار دهند که یک نوع آن به برنج دودی هاشمی شهرت ب

بیشتر بخوانید