برنج صادراتی شمال

برنج ایرانی صادراتی کیسه ای

کارخانه انواع برنج ایرانی صادراتی کیسه ای

برنج صادراتی شمال برنج مرغوب ایرانیچندصد هزار سال است که بشر از برنج به عنوان یک منبع غنی و مهم غذایی استفاده می کند و در کشورهای زیادی برنج کشت می شود. برنج جز

بیشتر بخوانید