برنج ایرانی شمالی

برنج ایرانی شمالی

قیمت روز برنج ایرانی شمالی

قیمت روز برنج ایرانی شمالی  را توجه به نوع این ب من و کیفیت آن قابل تعیین می باشد برنج شمال دارای انواع مختلفی می باشد و به طبع از دامنه قیمتی وسیعی نیز بر

بیشتر بخوانید